תקנון האתר

א. כללי

 1. אתר האינטרנט happybox-4u.com (להלן: “האתר” ו/או “happybox”) מופעל ע”י Happy box (להלן: “החברה”).
 2. האתר משמש כאתר מכירות וירטואלי הנועד לצורך של מכירת מוצרים לימי הולדת ואירועים נוספים והינו בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 3. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
 4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין הפי בוקס לבינך.
 5. כל המבצע/ת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר/ה, כי עם ביצוע הפעולה, נקרא תקנון זה, וכי מוסכם לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה/לו או למי מטעמה/ו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הפי בוקס ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.
 7. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. אי לכך, הלקוח נדרש לקרוא הוראות התקנון במלואן ובעיון.
 8. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של happy box ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
 9. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 10. שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.
 11. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 12. המונח ‘happy box’  מתייחס לבעלי האתר.
 13. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.
 14. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של הפי בוקס במייל iren@happybox-4u.com

ב. הזמנות באתר

 1. אנו בהפי בוקס מתחייבים לעשות עבורכם את המיטב ולספק לכם את המוצרים הטובים ביותר במחירים נוחים, ומתואמים לכל כיס.
 2. הפי בוקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחיר של פריט או מוצר כלשהו באתר או להסיר פריט העומד למכירה בכל עת, אף אם קיימת הזמנה לפריט.
 3. על מנת להשלים הזמנה דרך האתר, יש לבחור את הפריטים הנבחרים ולמלא פרטי זיהוי: שם, ת.ז., כתובת, דואר אלקטרוני, מספר נייד ומספר כרטיס אשראי. הקפידו להזין פרטים נכונים על מנת שנוכל להבטיח שההזמנה תגיע ליעדה.
 4. לרכישת מוצר דרך הטלפון, אנא התקשרו לשירות הלקוחות ובצעו את ההזמנה מול נציג אשר יבצע עבורכם את הרכישה.
 5. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסעיף ג’ ו/או ד’, יחשב לביצוע הזמנה ע”י הלקוח. עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
 6. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר קיים במלאי מחסני הפי בוקס במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הפי בוקס מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה להפי בוקס ו/או תבטל הפי בוקס את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית הפי בוקס להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמינה תקבל את הצעת הפי בוקס, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, הפי בוקס תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם הפי בוקס על ידי המזמינה..
 7. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 8. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה על אי ביצוע עסקה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב שהושלמה רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח מעת אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי.
 9. הגשת פרטים שגויים במתכוון הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 10. המוצרים השונים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים בכל עת במלאי, וכל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה.
 11. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.
 12. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות אשר בוצעו.
 13. מובהר כי הפי בוקס אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לכל נזק שייגרם למשתמשים במוצרים באתר, באם עשו בהם שימוש העומד בניגוד להוראות כל דין ו/או בניגוד להתוויות ו/או אזהרות ו/או הוראות שימוש הקבועות בכל דין ו/או המפורטות על גבי המוצרים עצמם.

ג. אספקה ומשלוחים

 1. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם נכתב אחרת באתר.
 2. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות חיצונית, במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
 3. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.
 4. הפי בוקס אינה יכולה לקחת אחריותה על עיכובים של חברות השילוחהחיצוניות, אך כמובן שאנו לרשותכם כדי לנסות לעזור בכל בעיה.
 5. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
 6. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).מצורף בזאת קישור ל”משלוחים”.
 7. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול העסקה כחוק.
 8. במקרה של סירוב לקבל את החבילה מדי השליח לאחר שזו נשלחה, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו).
 9. לא יינתן החזר כספי על מוצרים בפורמט של קבצים להורדה (דפים אכילים,הזמנות, חבילות מיתוג ועוד).

 

ד. כשרות שימוש באתר

ד1. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, בצירוף אישור האפוטרופוס בכתב.
 2. הלקוח הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 3. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ויזה דיינרס או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

ד2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפי בוקס תהא רשאית למנוע רכישה באתר באם התקיימו אחד מהתנאים הבאים:

 1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;
 3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
 4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

ה. שמירה על סודיות 

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות. חברת “הפי בוקס” לא תעשה שימוש או העברה של פרטי הלקוח לצד ג’.
 3. אנו נוקטים במירב האמצעים היעילים על מנת לשמור עבור לקוחותינו על סודיות המידע. אך בכל מקרה שאינו תחת שליטתנו  ו/או הנובע מכוח עליון, הפי בוקס לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

ו. מדיניות החלפה וביטול הזמנה

 1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
 2. ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
 3. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות טופס יצירת הקשר או מייל לדואר האלקטרוני לאתר.
 4. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 5. ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 6. לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי בגין תמונות אכילות, או כל מוצר מודפס בהתאמה אישית.
 7. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא.
 8. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
 9. במקרה של בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אלינו). דמי המשלוח ינוכו אף אם הלקוח היה זכאי למשלוח חינם לאור כמות המוצרים שהזמין או לאור קניה מעל 249 ש”ח.
 10. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי; במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו; כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;
 11. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
 12. בביטול הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

ז. זכויות יוצרים

 1. . כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הפריטים, והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, , תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

  5. השם ‘happy bob’ וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

  6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

  7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.

  8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

  9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.

  10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

  12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת  המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

ח. תנאים נוספים

 1. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 2. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.
 3. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. כמובן שהפי בוקס עושה את מיטב המאמצים על מנת לספק עבורכם את התמונה המשקפת ביותר של המוצר.
 4. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
 5. הספקים אשר מהם מיובא המוצר יהיו אחראים כלפי הקונה באתר באחריות מלאה ומוחלטת בשל כל תאונה, חבלה, או נזק כלשהו, ללא יוצא מן הכלל שייגרם לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל.
 6. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר- ע”י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה שלהם.
 7. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
 8. האתר לא יהיה אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכש בלבד.
 9. במידה שהמזמינ/ה לא הודיעה להפי בוקס בתוך 30 ימים מהודעה שנשלחה באם לשלוח את המוצר או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל או במידה שהמזמינ/ה לא הגיעה לאסוף את המוצר שנשלח גם בפעם השנייה, אזי המזמינ/ה יחשב כמי שקיבל/ה את המוצר ושהמוצר נמסר לה/ו בפועל. במקרה זה הפי בוקס לא תהא מחויבת להמשיך להחזיק את המוצר לתקופה העולה על 30 ימים.